Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

1. Anvendelse

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler som Martins Entreprenør Service cvr. nr. 27127428 (i det følgende kaldet ”Virksomheden”), indgår om salg og levering af Inagra produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder, i det følgende kaldet ”Kunden”. Virksomheden og Kunden samlet benævnes i det følgende Parterne. Hver især benævnes det ”Part” hvor dette giver mening.

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede Aftalegrundlag for Virksomhedens salg og levering af Inagra produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til Kunden og benævnes i det følgende ”Aftalegrundlaget”. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Inagra produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Dog kan Virksomheden og Kunden særskilt og skriftligt aftale levering af brugte produkter eller reservedele jf. punkt 4 nedenfor.  Virksomheden sælger og leverer reservedele til et produkt i mindst 24 måneder efter, at det er leveret til Kunden.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden, i forbindelse med salg og levering af Inagra produkter så som service, montering af reservedele ol.  udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug af det solgte til andet formål end det er fremstillet til. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Brugte/ibyttetagne varer

4.1 Ved salg af ibyttetagne brugte varer, herunder maskiner, reservedele mv. er disse handlet, som de forefindes uden noget ansvar og uden nogen reklamationsret, jf. dog nedenstående bestemmelser.

4.2 Har den sælgende Part tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller hvis maskinen mv. er i væsentlig ringere stand, end det kunne forventes under hensyntagen til prisen og omstændighederne i øvrigt, gælder punkt 4.1. ikke. 

4.3 Ved salg eller ibyttetagning af brugte maskiner, har den købende Part i forbindelse med mangler dog højst reklamationsret i 4 måneder efter levering.

4.4Medmindre andet er aftalt, indestår Køber for den af Køber solgte/ibyttegivne maskines km-/timetal, årgang, og at maskinen er ubehæftet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5. Pris og betaling

5.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende priser på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og vil fremgå af Virksomhedens ordrebekræftelse.

5.2 Betaling. Netto kontant før levering, medmindre andet særskilt og skriftligt er aftalt Parterne imellem.

6. Forsinket betaling

6.1 Rente. Hvis Kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

6.2 Ophævelse. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 6.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

7.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler Kunden andet.

7.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. 

7.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Kunden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

7.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet og af Virksomheden bekræftet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

7.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

8. Levering

8.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele ab Virksomhedens adresse medmindre andet skriftligt er aftalt med Kunden.

8.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. 

8.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

9. Forsinket levering

9.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden ansvar for, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

10. Garanti

10.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra udskiftningsdatoen. 

10.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

10.3 Meddelelse. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

10.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

10.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til Kunden efter pkt. 10.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til Kunden med henblik på Kundens egen udskiftning eller reparation. 

10.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til Kunden efter pkt.10.4, af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 10.

11. Ansvar

11.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

11.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

11.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for Kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns¬ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder, pludselige dødsfald.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys¬ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Behandling af personhenførbare oplysninger

13.1 Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden og andre almindelige og nødvendige formål til samarbejdets gennemførelse.

13.2 Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. 

13.3 Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept. 

13.4 Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Virksomheden herom.

14. Gældende ret og værneting

14.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.